Ciljevi Udruženja "Zelene Gradnje" GreenBuild

Klaster Zelene Gradnje 2014
- Udruženje će se baviti informisanjem, edukacijom i promocijom zelene gradnje na svim nivoima uz pomoć obrazovnih i naučnih institucija, lokalne samouprave i potpornih institucija.

- Zastupanjem interesa članica, vršiti uticaj na promene zakona i usklađivanje po standardima zelene gradnje za održivi razvoj i primenljivost istih.

- Ponuditi veće izvore obrazovanja i informacija o održivosti i praksi zelene gradnje.

- Edukacija stručnih lica o primeni obnovljivih energija (energetska efikasnost) u građevinarstvu kao i u zaštiti životnog okruženja.

- Promovisanje zelene gradnje investitorima, korisnicima i argumentovanje o ekonomskom interesu ulaganja u objekte takve vrste kao i podsticaj na njihovu dugoročnu samoodrživost.

- Podsticaj uvođenja novih standarda u obrazovnim ustanovama da bi se kao produkt pojavili novi mladi kadrovi osposobljeni za planiranje, projektovanje i izvođenje građevinskih objekata po standardima zelene gradnje.

- Pospešivanje naučnih institucija ( biologija, hemija, fizika, ekologija...) za razvijanje ideje o primeni recikliranog otpada u proizvodnji građevinskog materijala.

- Povezivanje i saradnja sa proizvođačima građevinskog materijala i njihovo pospešivanje na inovacijama za proizvodnju materijala po standardima zelene gradnje.

- Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim udruženjima i organizacijama, radionice, stručne skupove, prezentacije, tribine, savetovanja, seminare, sajmove, vrši konsalting, podnosi projekte i radi druge oblike edukacije radi jačanja kapaciteta članova udruženja.

- Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti zelene gradnje i unapređenja ekološke zaštite i sistema kvaliteta života u okruženju.

- Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim i drugim udruženjima, organizacijama u zemlji i inostranstvu.